Медиатори

Екипът на АКЕА „Медиатор“ се състои от млади и ентусиазирани специалисти по етнология, социална антропология и междучовешки отношения. Ние вярваме, че споделянето събира хората и разбирането на всеки един е много важно. Свързваме хората с разбиране!

The team of ACEA „Mediator“ consists of young and enthusiastic specialists in ethnology, social anthropology, socio-analysis and interpersonal relations. We believe that sharing brings people together and understanding each person is very important. We are contecting people with understanding!


Aneliya 1-1 small

д-р Анелия Авджиева – председател, обучител и експерт проекти / Aneliya Avdzhieva, PhD – presidents, trainer and project expert/

През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г. магистърската програма по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен Доктор по Социална антропология. / ENG In 2011 graduates B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisii Hilendarski“. In 2017 she became a PhD of Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University./

Mariya 1-1 small

Мария Славчева – обучител, координатор и експерт младежки проекти / Mariya Slavcheva – trainer, project manager and expert youth activities/

Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2015г. е докторант по Социална антропология / ENG Graduates Language school „Romen Rolan“, Stara Zagora. In 2012 graduates B.A. of Ethnology and in 2015 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisii Hilendarski“. Since 2015 she is PhD student in Social anthropology /

sv-mancheva 1-1 small

д-р Светослава Манчева – PR и координатор проекти / Svetoslava Mancheva, PhD – PR and project coordinator/

През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2018 придобива ОНС „доктор“ по Социална антропология към катедра Етнология на ПУ. / ENG In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 graduates in M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at the University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“. In 2018 she became Phd of Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University/

Svoboda Stoeva 1-1 small

Д-р Свобода Стоева – експерт проекти / Svoboda Stoeva, PhD – project expert/

През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по Социална антропология. През 2018 г. продобива ОНС „доктор“ по социална антропокогия. /ENG In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ . From 2014 to 2017 is a Phd student of Social anthropology /In 2018 become PhD in Social anthropology.

Gabi 1-1 small

Габриела Мерджанова – помощник координатор проекти /Gabriela Merdzhanova – assistant coordinator projects /

През 2012 г. завършва B.A. по Социология и през 2017 г. завършва M.A. по Социоанализа и междучовешки отношения в Пловдивдивски университет. / ENG In 2012 she graduates B.A. of Sociology and in 2017 graduates M.A. Sociology and interpersonal relations at Plovdiv University. /

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d блогъра харесват това: