Медиатор Свобода Стоева

Svoboda Stoeva 1-1

Свобода Стоева е родена в София.   През 2011г. завършва B.A. по Етнология и M.A. по Етнология (общности, идентичности, култура) в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”. От 2014 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология на Пловдивски университет.
Научните й интереси са в областта на етнологията, културната и социалната антропология. 
Учредител е на Асоциация за Култура, Етнология и Антропология “Медиатор”. През свободното си време се наслаждава на живота и се радва на усмихнати приятели и хора, с които споделя интересите си. Обича активни занимания и доброволчеството.

Svoboda Stoeva was born in Sofia. In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University “Paisii Hilendarski” . Since 2014 is a Phd student of Social anthropology in the Plovdiv University. Her research interests are in the fields of ethnology, cultural and social anthropology.She is co-founder of Association for Culture, Ethnology and Anthropology “Mediator”. In her spare time she enjoys life and enjoys smiling friends and people that share your interests. Actively involved in sports and volunteering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: