“Културата за1 (бележки по едно откриване)”

Среща-разговор с д-р Стоян Антонов на тема “Културата за1 (бележки по едно откриване)” се проведе на 24 януари 2019 г., в град Пловдив.

Видео от срещата може да видите на https://youtu.be/ar5cvyl8Xak

Разговорът засегна теми като символиката и значението на празнуването заедно, преживяното и личната гледна точка и представи една възможна социална диагностика на откриващото събитие на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Факт са разнообразни изказвания, мнения и коментари по темата, които разгледахме като анализатори на случващото се. Срещата представи антропологична гледна точка към подобно събитие и как разбираме и възприемаме случващото се около нас. Д-р Стоян Антонов е антрополог, историк и преподавател в Катедра “Етнология” на ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. Председател е на Българско хералдическо и вексилоложко общество.


A meeting with Stoyan Antonov, PhD was held on January 24 2019, in Plovdiv on the topic “The Culture together (notes on an opening)”. The conversation focused on the symbolism and significance of celebrating together, the experience and the personal point of view, and presents a possible social diagnosis of the opening event of Plovdiv ECOC 2019. There are various statements, opinions and comments on the topic in the past few weeks that we have seen as analysts of the social reality. The meeting presented an anthropological point of view of the event and how we understand and perceive what is happening around us. Stoyan Antonov, PhD is an anthropologist, historian and lecturer at the Department of “Ethnology” at the Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”. President of the Bulgarian Heraldic Society.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: