Студенти от Франция опознаха Пловдив по сетивен начин

“Усети града” I в Пловдив беше демонстриран на студенти по културен мениджмънт от Висш институт по мениджмънт във Версай, Франция в деня на славянската писменост и култура 24 май. 2019 г.

Студентите имаха възможностт да опознаят и усетят част от Пловдив чрез слуха, осезанието, мириса и уменията си да разказват истории, докато бяха поставени “в обувките” на хора със зрителни затруднения. Те успяха да научат ръцете си да разпознават кирилицата, проследиха миризмите на Главната, научиха кой е Мильо и къде стои неговата статуя. Разказаха истории от арената на Римския стадион и още много други занимания, които насочиха вниманието към сетивата им.

Екипът ни благодари за вдъхновяващата среща, любопитството и отдадеността на всички!

#Заедно свързваме хората с разбиране!

“Усети града” е специален метод, който насочва вниманието към различни интерпретации на градското пространство и културно наследство. Той съчетава дейности, с които може да “видите” централните пространства на град Пловдив по нов начин.

“Feel the City” – Plovdiv was demonstrated for students of cultural management From the Institute for management in Versailles, France on the festive day of the slavic writing and culture 24the of may 2019.

The students had the opportunity to get to know and feel part of the city of Plovdiv through their hearing, their sense of smell, their ability to tell stories while they were put in the shoes of people with visual impairments. They managed to learn their hands to recognize the Cyrillic alphabet, to trace the smells of the Main street, to learn who Miljo was and where his statue stands. They told stories from the arena of the Roman stadium and many other activities that focused their attention on their senses.

Our team is thankfull for the inspiring meeting, the curiosity and the dedication of all participants!
#Together we connect people with understanding!

“Feeling the City “is a special method that focuses the attention on various interpretations of the urban space and the cultural heritage, combining activities that hepls to “see” the central parts of the city of Plovdiv in a new way.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: