За АКЕА “Медиатор”

АКЕА Mediator

Асоциация за Култура, Етнология и Антропология “Медиатор” (АКЕА “Медиатор”) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2013 г., което работи в сферата на младежките проекти, културата и наследството.

Екипът ни е от млади учени и доктори по социална антропология.

Нашата визия и мисия са да направим света по-достъпен и разбиращ човешките различия. Затова свързваме хората с разбиране, създаваме мостове между теорията и практиката, знанието и действието чрез антропологията, провокираме сетивата, правим града достъпен за повече хора, показваме нови погледи към културното наследство и предизвикваме участието и творчеството на млади хора.

Ние вярваме, че споделянето е важно и затова се стремим да изградим мрежа от съмишленици. Ако искаш да се свържеш с нас, може да ни пишеш на еmail: aceamediator@gmail.com или на www.facebook.com/aceamediator/

За подробности може да разгледате нашето Портфолио

Ето как може да ни подкрепите: https://aceamediator.com/become-our-supporter/

Milestones

ASSOCIATION FOR CULTURE, ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY “MEDIATOR” is a non-profit organisation which was established in 2013. We are working in the field of youth projects, culture and heritage, scientific project, etc.

Our vision and mission are to make the world more accessible and understandable for the human differences. That is why we connect people with understanding, create bridges between theory and practice, knowledge and action through anthropology, provoke the senses, make the city accessible to more people, show new vision to the cultural heritage and challenge the participation and creativity of young people.

We believe that sharing is important, and we are therefore striving to build a network of followers and co-workers. If you want to contact us, you can write to aceamediator@gmail.com or follow www.facebook.com/aceamediator/

Mailing adress: Gladston 1 str., Plovdiv 4004, Bulgaria

For more details, you can see our Portfolio

How You can support us: https://aceamediator.com/become-our-supporter/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: