Станете наш поддръжник / Become our supporter

(For English scroll down)

Благодарим Ви, че сте тук! За нас означава много, че имате интерес да ни подкрепите! Ето как може да станете наш поддръжник:

С дарение на символична сума месечно се ангажирате с мисията ни да свързваме хората с разбиране.

 • Ще допринасяте пряко в създаването и поддържането на социално пространство за общуване, култура и обучения
 • Ще осигурите съществуването на случването на публични събития поне веднъж в месеца
 • Създаването на споделена библиотека със специализирана литература по хуманитарни и социални науки в подкрепа на студенти и хора с интерес към дисциплините

За целта създадохме няколко удобни начина за дарение. Сумата и продължителността на дарението определяте единствено Вие.

Дарете от България:

Чрез PayPal

Чрез Банков превод на:

 • Сдр. АКЕА “Медиатор”
 • Адрес: бул. “Никола Вапцаров” 3 Г, Пловдив, България 4000
 • Банка: Първа Инвестиционна Банка
 • IBAN: BG81FINV91501215829842
 • SWFT (BIC): FINVBGSF

За банковия превод, моля, добавете като основание за плащане „дарение“

Информация за дарителите:

Дарителите могат да получат сертификат за направеното дарение, с който да удостоверят разходите си пред съответните данъчни служби. За целта е необходимо да бъде подписан Договор за дарение за Юридически лица или Физически лица.

AKEA „Медиатор“ е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Моля, пишете на aceamediator@gmail.com за повече информация.

Дарете от чужбина

PayPal
patreon.com

СТАНЕТЕ СПОНСОР

Завете вашата социално отговорна позиция като станете наш спонсор! Това ще ви донесе няколко предимства:

 • Вашето лого ще присъства в специален раздел в нашия сайт
 • Името на Вашата фирма/организация/личност ще бъде споменавано в нашите публични събития
 • Може да изберете кауза, която да подкрепите чрез изпозлването ѝ като лице на Вашата фирма/организация

СТАНЕТЕ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ

Като корпоративен дарител имате възможност не само да подкрепите АКЕА „Медиатор“, но също да включите активно своите служители и партньори в разнообразни вдъхновяващи социални каузи, които носят удовлетворение и смисъл.

Развийте своята корпоративна социална отговорност като организирате фирмено събитие в подкрепа на организацията или ангажирате своите служители с различни дейности.

За допълнителна информация и идеи как може да ни подкрепите, пишете на aceamediator@gmail.com


Thank you for landing here! It means a lot that you’re interested in supporting us.

With donation of a symbolic sum monthly you are commited to our mission to connect people with and through understanding.

 • You will support the sustaining of the social space for communication, culture and training
 • You will ensure that public events happen at least once a month
 • Creating a shared library with specialized literature in humanitarian and social sciences to support students and people with interest in the disciplines
PayPal
patreon.com

For more information, you can write to us at aceamediator@gmail.com


BECOME A SPONSOR

Hold your socially responsible position by becoming our sponsor! This will bring you several benefits:

 • Your logo will appear in a special section on our website
 • The name of your company / organization / personality will be mentioned in our public events
 • You can choose a cause to support by using it as the face of your business / organization

BECOME A CORPORATE DONOR

As a corporate donor, you have the opportunity not only to support AKEA ‘Mediator’, but also to actively involve your employees and partners in a variety of inspiring social causes that bring satisfaction and meaning.

Develop your corporate social responsibility by organizing a corporate event to support the organization or by engaging your employees with various activities.

For more information and ideas on how you can support us, write to aceamediator@gmail.com

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: