Медиатори

Екипът на АКЕА “Медиатор” се състои от млади и ентусиазирани специалисти по етнология и социална антропология. Ние вярваме, че споделянето събира хората и разбирането на всеки един е много важно.

Свързваме хората с разбиране!


The team of ACEA “Mediator” consists of young and enthusiastic specialists in ethnology and social anthropology. We believe that sharing brings people together and understanding each person is very important.

We contect people with and through understanding!


д-р Анелия Авджиева – социален антрополог, обучител и експерт проекти, председател
Aneliya Avdzhieva, PhD – social anthropologist, trainer and project expert, president

През 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология, а през 2014 г. магистърската програма по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2017 г. придобива образователна и научна степен Доктор по Социална антропология. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).

In 2011 graduates B.A. of Ethnology and in 2014 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“. In 2017 she became a PhD in Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University. A member of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA). /

д-р Мария Славчева – социален антрополог, обучител, координатор и експерт проекти
Mariya Slavcheva – trainer, project manager and expert youth activities

Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора. През 2012 г. завършва B.A. по Етнология и през 2015 г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2020 г. придобива ОНС “доктор” по Социална антропология към катедра “Етнология” на ПУ. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).

Graduates Language school „Romain Rolland“, Stara Zagora. In 2012 graduates B.A. of Ethnology and in 2015 M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“. In 2020 she became PhD in Social anthropology in the Department of Ethnology of Plovdiv University. A member of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).

д-р Светослава Манчева – социален антрополог, PR и координатор проекти
Svetoslava Mancheva, PhD – PR and project coordinator

През 2011 г. завършва В.А. по Етнология и през 2014г. M.A. по Етнология (Общности, идентичности, култура) в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2018 придобива ОНС “доктор” по Социална антропология към катедра Етнология на ПУ. Член е на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA).

In 2011 graduates in B.A. of Ethnology and in 2014 graduates in M.A. of Ethnology (communities, identities, culture) at the University of Plovdiv “Paisiy Hilendarski”. In 2018 she became a Phd in Social anthropology in the Department of Ethnology in Plovdiv University. A member of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: